Zaproszenie

Kongres Etnolingwistyczny

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w

I Międzynarodowym Kongresie Etnolingwistycznym

Etnolingwistyka – bilans dyscypliny: stan badań, metody i postulaty badawcze,​

organizowanym w Lublinie (Polska) w dniach od 20 do 24 VI 2021 roku.

I Kongres Etnolingwistyczny jest planowany jako spotkanie międzynarodowego grona badaczy reprezentujących przedstawicieli różnych szkół etnolingwistycznych oraz uczonych realizujących własne projekty ukierunkowane na opis relacji język a kultura.

Celem kongresowego spotkania ma być:

  • po pierwsze – prezentacja obecnego stanu dyscypliny, tj. kierunków, stosowanych terminów, metod i postulatów badawczych oraz danych relewantnych etnolingwistycznie;
  • po drugie – przedyskutowanie relacji etnolingwistyki z innymi dyscyplinami: antropologią kulturową, dialektologią, folklorystyką, etnografią, etymologią itp.,
  • po trzecie – przedstawienie najważniejszych (ukończonych i realizowanych) fundamentalnych opracowań etnolingwistycznych (słowników, leksykonów, atlasów) oraz baz danych i kartotek,
  • po czwarte – zaprezentowanie opisów wybranych konceptów kulturowych w ramach poszczególnych tradycji etnolingwistycznych: „ludowych”, „narodowych” oraz „transnarodowych”.

Jako że przedmiotem badań etnolingwistów jest język jako sui generis zinstytucjonalizowany twór społeczny (w bogactwie jego wariantów i użyć) w relacji do kultury jako pewnego wytworu ludzkich działań, wzorów i wartości, język – pojmowany nie tylko jako narzędzie komunikacji, ale efekt procesów poznawczych, doświadczania, konceptualizacji i interpretacji świata, też jako swego rodzaju archiwum wspólnotowej pamięci i kultury, przekaźnik obrazu świata i czynnik konsolidujący określone wspólnoty (od rodzinnych, przez lokalne, regionalne, narodowe po transnarodowe) i decydujący o tożsamości tych wspólnot, do dyskusji proponujemy też kwestie:

a) pamięć i niepamięć w języku i kulturze,
b) językowo-kulturowe narracje tożsamościowe,
c) język i kultura w przekładzie,
d) obraz świata a typy podstaw materiałowych – rola danych etymologicznych, dialektologicznych, folklorystycznych i innych w rekonstrukcji językowego obrazu świata,
e) koncepty kulturowe, stereotypy, symbole,
f) słownictwo jako klasyfikator doświadczeń społecznych i interpretacja świata,
g) wartości i ich hierarchie we wspólnotach lokalnych, narodowych i ponadnarodowych,
h) kategorie gramatyczne i semantyczne języka w aspekcie ich funkcji,
i) obrzędy, zwyczaje, rytuały i ich językowe korelaty,
j) problemy geografii lingwistycznej i mapowania faktów językowo-kulturowych.

Planowane do realizacji zadanie jest pierwszym z cyklu spotkaniem międzynarodowego grona etnolingwistów zajmujących się badaniami relacji język a kultura zarówno na poziomie języka standardowego i kultury narodowej, jak też gwary i kultury ludowej.
Kongres, któremu będzie patronować Prezydium Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, będzie służyć wymianie rzeczowej myśli naukowej, wolnej od uprzedzeń i ograniczeń, będzie też promować badania narodowe obejmujące w sposób równoprawny relacje na poziomie języka i kultury narodowej oraz języka i kultury ludowej. Konfrontacja refleksji i badań na poziomie ponadnarodowym może pomóc w przełamywaniu negatywnych stereotypów etnicznych, łączonych z uprzedzeniami i wzajemnemu poznaniu różnych języków i wspólnot.

Opłata kongresowa dla uczestników z Polski wyniesie 400 złotych, dla uczestników zagranicznych – 200 złotych.

Po Kongresie będzie możliwość przedłużenia pobytu i uczestnictwa w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (25-28 VI 2021 r.).

Organizatorzy:

dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. UMCS (Instytut Filologii Polskiej UMCS)
dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk (Instytut Filologii Polskiej UMCS)
dr hab. Joanna Szadura (Instytut Filologii Polskiej UMCS)
dr Ewa Białek (Instytut Neofilologii UMCS)
dr hab. Adam Głaz, prof. UMCS (Instytut Neofilologii UMCS)
dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCS (Instytut Neofilologii UMCS)
dr Dorota Pazio-Wlazłowska (Instytut Slawistyki PAN)
dr Beata Żywicka (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu)

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres dr hab. Joanny Szadury i dr Beaty Żywickiej:

joanna.szadura@poczta.umcs.lublin.pl

beata_zywicka@o2.pl

W imieniu organizatorów
prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

Send a Message